Aktualności

NARADA ROCZNA

Data publikacji 25.01.2023

25 stycznia 2023 roku o godz. 11.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze odbyła się narada roczna z udziałem nadinspektora Jarosława Pasterskiego - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Podczas narady podsumowano pracę zielonogórskich policjantów w 2022 roku.

Narada podsumowująca pracę zielonogórskich policjantów w 2022 roku rozpoczęła się w środę, 25 stycznia o godz.11.00. Wśród zaproszonych gości byli Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Jarosław Pasterski, Starosta Zielonogórski pan Krzysztof Romankiewicz, pan Czesław Hołołub Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, a także wójtowie i burmistrzowie miast i gmin powiatu zielonogórskiego. Na odprawie obecni byli także prokuratorzy, przedstawiciele Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Aresztu Śledczego, Straży Ochrony Kolei, jednostek wojskowych.

Naradę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze mł. insp. Maciej Sipek, który na wstępie podziękował policjantom za kolejny wspólny rok służby, przedstawił charakterystykę jednostki, przykłady bohaterskich czynów i sportowych osiągnięć, a także przedsięwzięcia, w które angażowali się zielonogórscy policjanci. Komendant w swoim wystąpieniu podziękował samorządowcom, którzy wspierają  zielonogórskich policjantów od wielu lat, a podsumowując tę współpracę, przedstawił między innymi informację o nowym sprzęcie, o jaki dzięki samorządowcom wzbogaciła się zielonogórska jednostka.

Miniony rok pracy policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze był czasem kontynuacji przedsięwzięć ukierunkowanych na ograniczenie przestępczości i poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie działania komendy. Jednym z głównych założeń było ograniczenie dynamiki przestępczości, w tym przede wszystkim w siedmiu podstawowych kategoriach kryminalnych, które są szczególnie uciążliwe dla obywateli, najczęściej ich dotykają, związane są z ich mieniem i to one głównie stanowią o poczuciu bezpieczeństwa: kradzieży mienia (w tym kradzieży samochodów), włamań, przestępczości rozbójniczej, bójek i pobić czy niszczenia mienia. Ponadto policjanci podjęli wiele przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem pieszych i ograniczeniem zdarzeń z ich udziałem. To na te kategorie Policja zwraca szczególną uwagę i na ich zwalczanie kładzie duży nacisk. 

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze w 2022 roku zorganizowane zostały 65 imprez masowych, w tym jedna o podwyższonym ryzyku, do zabezpieczenia których skierowano 1325 policjantów oraz 96 zgromadzeń – skierowano 911 policjantów. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników imprez czuwali zielonogórscy policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy innych jednostek województwa lubuskiego.

Jednym z ważniejszych zadań w minionym roku było także eliminowanie z dróg nietrzeźwych kierujących. Wartym podkreślenia jest także fakt, że na terenie powiatu zielonogórskiego policjanci ruchu drogowego od kilku już lat prowadzą działania „Trzeźwy Kierowca”, które spotykają się z coraz większą aprobatą społeczną i dają także wymierne efekty.

Cele na 2023 rok to przede wszystkim dalsze ograniczanie przestępczości, zwiększenie efektywności w zakresie ograniczenia przestępstw kryminalnych- ograniczenie przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie, ukierunkowanie służby na rozpoznanie i zatrzymywanie sprawców trudniących się włamaniami i kradzieżami, w tym także kradzieżami pojazdów, wzmożenie działań prewencyjnych i działanie w celu zwalczana przestępczości narkotykowej. Wzmocnienie aktywności Policji w przeciwdziałaniu przestępczości gospodarczej w obszarach przestępczości podatkowej, a także utrzymanie wysokiej skuteczności ujawniania i zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstw. Ponadto, zwiększenie skuteczności poszukiwania osób, ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości czy intensyfikacja działań Policji w zwalczaniu przestępstw naruszających dobro chronione środowiska naturalnego.

Ważnymi celami są także zwiększenie efektywności zapobiegania przestępstwom pospolitym oraz utrzymanie skuteczności ścigania ich sprawców, jak również działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym ograniczenia liczby wypadków drogowych, przede wszystkim tych ze skutkiem śmiertelnym, jak również poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. 

Podsumowując osiągnięcia zielonogórskiej jednostki, Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze mł. insp. Maciej Sipek podziękował swoim podwładnym za ofiarną pracę i zaangażowanie w służbę, a samorządowcom za wsparcie, także finansowe. Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Jarosław Pasterski rozpoczął swoje przemówienie od podziękowań i słów uznania dla zielonogórskich policjantek i policjantów za ogrom pracy włożonej w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i powiatu.

Jednocześnie podziękował za zaangażowanie i profesjonalizm z jakim pracują policjanci, aby sprostać oczekiwaniom społecznym. Pogratulował także zielonogórskiemu Komendantowi Miejskiemu wyników  pracy za 2022 rok i owocnej współpracy z samorządowcami, którzy zauważają potrzeby Policji i nie pozostają na nie obojętni przekazując środki na unowocześnienie i doposażenie Policji, a także na dodatkowe służby i nagrody dla policjantów.

Na zakończenie wszyscy policjanci i pracownicy odebrali także podziękowania za profesjonalną i skuteczną pracę oraz zaangażowanie w trudną codzienną służbę od Starosty Zielonogórskiego, pana Krzysztofa Romankiewicza.

 

Powrót na górę strony