Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - RODO - KMP Zielona Góra

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 40, 65-332  Zielona Góra.

Inspektorem ochrony danych w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze jest asp. szt. Agnieszka Majchrzak.

Kontakt z inspektorem ochrony danych można nawiązać za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.zielonagora@go.policja.gov.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

- w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w szczególności:

  •  wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej,
  • w zakresie realizacji zadań pracodawcy,
  • realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego,
  • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,
  • do celów archiwalnych i statystycznych,

- w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

- w celu ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, np. do celów humanitarnych, ratowania życia i zdrowia ludzkiego, w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;

- w celu wykonania warunków zawartej umowy, bądź porozumienia, jeżeli jesteście Państwo stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Miejskim Policji w Zielonej Górze bądź jego przedstawicielem prawnym oraz do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy.

W przypadku kiedy podanie Państwa danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Państwa żądania bądź zawarcia umowy.

- w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do treści danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
  • sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w art. 18 RODO - jeżeli  kwestionują Państwo prawidłowość przetwarzanych danych, uważają że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwiają się ich przetwarzaniu ale nie zgadzają się na ich usunięcie;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na zasadach określonych w art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

Ograniczenie stosowania rozporządzenia*

 

Zgodnie z art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019., poz. 553 z późń. zm.)** ogranicza się stosowanie art. 16, 18 ust. 1 lit. a i b oraz 15 ust 1 i 3 RODO:

1. prawo do sprostowania danych - w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,

2. prawo do ograniczenia przetwarzania - w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszenia istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawidłowości, nieścisłości lub niekompletności danych,

3. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą - do zakresu, w jakim dane osobowe podlegające udostepnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.


* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

** Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.